Skip to main content

Adobe Illustrator (AI) 正常顯示羅馬字台文ê法度「Ū chi̍t-chiah o͘-a m̄ káⁿ chia̍h ō͘-á.」

Nā是beh用 Adobe Illustrator (AI) 來做圖寫羅馬字台文ê時,tiāⁿ-tio̍h ē tú tio̍h羅馬字顯示無完整、走精ê問題。

Nā有興趣了解原因,ē-sái來看chit篇文章:
Beh解決真簡單,因為台灣chia一般AI預設ê語言選項是用「East Asian」,無完全支援羅馬字台文,詳細ē-sái看Adobe ê說明文件:

Lán beh做ê tāi-chì真簡單,kā語言選項改去有支援羅馬字台文tàu字方式ê「Indic」模式to̍h ē-sái!

Ē-kha lán看圖1步1步1步來改:
(我是用 AI 2019 英文版,其他版本應該差不多)

1. Kā設定畫面khui--起來,kéng「Type...」:


2. Kā內底ê「Language Options」改做「Show Indic Options」:


3. Phah你beh phah ê羅馬字台文:
(Ē-sái試看māi:「Ū chi̍t-chiah o͘-a m̄ káⁿ chia̍h ō͘-á.」)


4. Kā字體改做有支援羅馬字台文ê字體:
(Ē-sái試看māi改做「Times New Roman」)


5. Tī「Paragrraph」ê「More Options」內底,有1-ê mĕ-niú ē-sái叫--出-來,kéng「Middle Eastern & South Asian Every-line Composer」:
6. 看māi字kám是pìⁿ正確--ah?:
(下底hit-chōa字有改)


7. Nā有1-kóa字體顯示koh有問題,ē-sái試看māi kā轉做 outline,to̍h是kā文字轉做圖ê意思:
(Nā beh傳處理好ê檔案hō͘其他人,mā ē-sái先轉圖,khah bē對方看--tio̍h有問題。)

真簡單kám m̄是?

Nā有任何問題、建議,歡迎留話交流。感謝!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

羅馬字台文ê字體Án-ná Kéng

直接講重點,chia建議幾ê字體,ē-sái先試看māi: 大部份電腦lóng有--ê Times New Roman(M̄-koh有ê軟體無法度支援chiok好) 開放字體,ē-sái免費個人使用、商用 建議使用,支援度真好 白話字字體  https://github.com/aiongg/POJFonts 源系列 源樣明體 https://github.com/ButTaiwan/genyo-font 源流明體 https://github.com/ButTaiwan/genryu-font 源雲明體 https://github.com/ButTaiwan/genwan-font 源樣黑體 https://github.com/ButTaiwan/genyog-font 源石黑體 https://github.com/ButTaiwan/genseki-font 源泉圓體 https://github.com/ButTaiwan/gensen-font 粉圓  https://justfont.com/huninn/ 豆腐烏  https://tauhu.tw/ Doulos SIL  https://software.sil.org/doulos/ 商業字體 JustFont 金萱 金萱那提 凝書體 激燃體 我ka-tī平常時是建議ta̍k-ke用「Times New Roman」,因為大部份電腦lóng有,免koh叫人安裝字體。 一般人kan-na文書處理iáu無siáⁿ大問題,傳檔案hō͘其他ê人mā看ē tio̍h。 Nā需要排版,a̍h是beh印刷輸出,請用頂koân建議ê開放字體,顯示ê結果就真正確,tī Adobe設計軟體mā ē-sái用。 Nā需要khah súi ê字體,建議kā JustFont公司買,in有 特別針對羅馬字台文設計kap處理 ,有問題mā ē-sái直接和in反應。(真正m̄是廣告) M̄-koh ta̍k款系統、軟體不時teh更新,beh用iáu是ka-tī試看māi khah準確。 下底chit篇文章有整理thang試驗字體ê羅馬字台文: https://siataibun.blogspot.com/2020/01/lomaji-hiansi-e-chhigiampio.htm

羅馬字台文顯示ê問題

羅馬字台文顯示ê問題 「Ū chi̍t-chiah o͘-a m̄ káⁿ chia̍h ō͘-á--o͘h!」 羅馬字台文tī電腦、手機á等等ê資訊系統因為台文iáu無普及,致使開發作業系統、軟體ê廠商無支援,顯示ê時真有可能ē無法度正常。 Che對一般使用者來講mā是真頭疼oh解決ê問題。下底lán to̍h來簡單說明問題kap原因。 問題是siáⁿ款? 先來看chit句話顯示 正常 應該是án-ne: 有可能ē têng-tâⁿ pìⁿ做án-ne: A̍h是 têng-tâⁿ pìⁿ án-ne: 甚至 têng-tâⁿ 出現一般講ê「豆腐字」: Mā有可能連「豆腐字」to̍h無看--tio̍h,字直接消失--去。 問題tī tó位 Kā問題簡單做1-ê整理,有機會走精--去-ê是下底幾種情形。 第7聲oai-chhoa̍h a̍h是消失 第8聲oai-chhoa̍h a̍h是消失 「i」ê第8聲,第1聲頂koân hit點iáu koh tī--leh 「i」ê第8聲,頂koân hit-ki直--ê oai-chhoa̍h a̍h是消失 白話字母音「o͘」ê hit點oai-chhoa̍h a̍h是消失 Hit點nā oai-chhoa̍h有可能ē kap後壁ê字黏做伙,譬喻「o͘h」 白話字鼻音「ⁿ」消失 Lán koh tùi 1-pái例看māi。 正確--ê: 錯誤--ê: 看chia例ê錯誤,就是頂koân講--ê某幾項問題。 台文ê支援程度 到底是án-ná ē án-ne--leh?簡單解說to̍h是下底幾項,內底至少其中1項無支援羅馬字台文ê Unicode : 作業系統 軟體 字體 一定ài 3種lóng有支援chiah ē正常顯示,chit-má大部份ê作業系統lóng有支援,字體有支援--ê有,m̄-koh數量無chē,軟體nā開發ê公司無支援,to̍h真hùi-khì。 是án-ná羅馬字台文ê Unicode chiah麻煩?簡單講to̍h是少人用。Nā beh講khah詳細ê原因,因為有1-kóa字tī Unicode內底是用tàu--ê,有興趣ē-sái用ē-kha chit-ê網站sńg看māi: http