Skip to main content

羅馬字台文顯示ê試驗表Ē-sái將下底ê文字kho͘去文字檔案,換無kâng ê軟體、字體試看māi,kám有lóng正確顯示:

A (Precomposed):
a á à â ā ă A Á À Â Ā Ă
A (Combined):
a à á â ā a̍ ă a̋ A À Á Â Ā A̍ Ă A̋

I (Precomposed):
i í ì î ī ĭ I Í Ì Î Ī Ĭ
I (Combined):
i ì í î ī i̍ ĭ i̋ I Ì Í Î Ī I̍ Ĭ I̋

U (Precomposed):
u ú ù û ū ŭ ű U Ú Ù Û Ū Ŭ Ű
U (Combined):
u ù ú û ū u̍ ŭ ű U Ù Ú Û Ū U̍ Ŭ Ű

O (Precomposed):
o ó ò ô ō ŏ ő O Ó Ò Ô Ō Ŏ Ő
O (Combined):
o ò ó ô ō o̍ ŏ ő O Ò Ó Ô Ō O̍ Ŏ Ő

O + dot + tone mark:
o͘ ò͘ ó͘ ô͘ ō͘ o̍͘ ŏ͘ O͘ Ò͘ Ó͘ Ô͘ Ō͘ O̍͘ Ŏ͘
O + tone mark + dot:
o͘ ò͘ ó͘ ô͘ ō͘ o̍͘ ŏ͘ O͘ Ò͘ Ó͘ Ô͘ Ō͘ O̍͘ Ŏ͘
O (Precomposed) + dot:
o͘ ó͘ ò͘ ô͘ ō͘ ŏ͘ O͘ Ó͘ Ò͘ Ô͘ Ō͘ Ŏ͘

E (Precomposed):
e é è ê ē ĕ E É È Ê Ē Ĕ
E (Combined):
e è é ê ē e̍ ĕ e̋ E È É Ê Ē E̍ Ĕ E̋

M (Precomposed):
m ḿ M Ḿ
M (Combined):
m m̀ ḿ m̂ m̄ m̍ m̆ m̋ M M̀ Ḿ M̂ M̄ M̍ M̆ M̋

N (Precomposed):
n ń ǹ N Ń Ǹ
N (Combined):
n ǹ ń n̂ n̄ n̍ n̆ n̋ N Ǹ Ń N̂ N̄ N̍ N̆ N̋Nā無確定結果,chia有提供1份已經kā文字轉圖ê PDF檔案,ē-sái ka-tī比對看māi:
https://drive.google.com/open?id=1NCH0dL5NVlAxmuGzatK5pO2JNVsKFH3q


參考資料:

Comments

  1. But gamblers' loss in online sports activities betting swelled A$3.2 billion or 80% to A$7.1 billion in the same interval, showed figures supplied by business consultancy H2 Gambling Capital, which excluded credit score usually rewarded in promotions. For people who find themselves} actually good at blackjack, the advantage for the casino might be solely zero.5%, but sure types of slot machines may need a 35% edge over a player—and different games fall someplace in between. The slot machine odds are often a few of the the} worst, ranging from a one-in-5,000 to one-in-about-34-million likelihood of winning the top prize when using the maximum coin 카지노 play. Responsible gamblers see gambling as a form of leisure. Set limits on the quantity of money and time spent gambling; take frequent breaks; avoid drug/alcohol use whereas gambling; and solely gamble when you've have} a optimistic outlook—not in an attempt to escape from feelings of stress, loneliness or depression. Remember, you have to be 18 to gamble in New York, including shopping for lottery or raffle tickets.

    ReplyDelete
  2. Bending - the process of applying stress to specific areas of the bottom metallic to achieve a desired form. Powder coating offers your sheet metallic a more durable and aesthetically-pleasing end. However, it provides a harder end, allowing your sheet metallic to hold up in opposition to minor impacts that may cause chips, scratches, and Disposable Shower Caps dents in regular paint. Polishing sheet metallic as a means of ending is the place a layer of oxidation and in addition a skinny layer of the material itself is ground off. In doing so it smooths out the metallic, eradicating imperfections, and making it gleam as soon as} more.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

羅馬字台文ê字體Án-ná Kéng

直接講重點,chia建議幾ê字體,ē-sái先試看māi: 大部份電腦lóng有--ê Times New Roman(M̄-koh有ê軟體無法度支援chiok好) 開放字體,ē-sái免費個人使用、商用 建議使用,支援度真好 白話字字體  https://github.com/aiongg/POJFonts 源系列 源樣明體 https://github.com/ButTaiwan/genyo-font 源流明體 https://github.com/ButTaiwan/genryu-font 源雲明體 https://github.com/ButTaiwan/genwan-font 源樣黑體 https://github.com/ButTaiwan/genyog-font 源石黑體 https://github.com/ButTaiwan/genseki-font 源泉圓體 https://github.com/ButTaiwan/gensen-font 粉圓  https://justfont.com/huninn/ 豆腐烏  https://tauhu.tw/ Doulos SIL  https://software.sil.org/doulos/ 商業字體 JustFont 金萱 金萱那提 凝書體 激燃體 我ka-tī平常時是建議ta̍k-ke用「Times New Roman」,因為大部份電腦lóng有,免koh叫人安裝字體。 一般人kan-na文書處理iáu無siáⁿ大問題,傳檔案hō͘其他ê人mā看ē tio̍h。 Nā需要排版,a̍h是beh印刷輸出,請用頂koân建議ê開放字體,顯示ê結果就真正確,tī Adobe設計軟體mā ē-sái用。 Nā需要khah súi ê字體,建議kā JustFont公司買,in有 特別針對羅馬字台文設計kap處理 ,有問題mā ē-sái直接和in反應。(真正m̄是廣告) M̄-koh ta̍k款系統、軟體不時teh更新,beh用iáu是ka-tī試看māi khah準確。 下底chit篇文章有整理thang試驗字體ê羅馬字台文: https://siataibun.blogspot.com/2020/01/lomaji-hiansi-e-chhigiampio.htm

Adobe Illustrator (AI) 正常顯示羅馬字台文ê法度

「Ū chi̍t-chiah o͘-a m̄ káⁿ chia̍h ō͘-á.」 Nā是beh用 Adobe Illustrator (AI) 來做圖寫羅馬字台文ê時,tiāⁿ-tio̍h ē tú tio̍h羅馬字顯示無完整、走精ê問題。 Nā有興趣了解原因,ē-sái來看chit篇文章: https://siataibun.blogspot.com/2020/01/lomaji-taibun-hiansi-e-bunte.html Beh解決真簡單,因為台灣chia一般AI預設ê語言選項是用「East Asian」,無完全支援羅馬字台文,詳細ē-sái看Adobe ê說明文件: https://helpx.adobe.com/illustrator/using/asian-scripts.html Lán beh做ê tāi-chì真簡單,kā語言選項改去有支援羅馬字台文tàu字方式ê「Indic」模式to̍h ē-sái! Ē-kha lán看圖1步1步1步來改: (我是用 AI 2019 英文版,其他版本應該差不多) 1. Kā設定畫面khui--起來,kéng「Type...」: 2. Kā內底ê「Language Options」改做「Show Indic Options」: 3. Phah你beh phah ê羅馬字台文: (Ē-sái試看māi:「Ū chi̍t-chiah o͘-a m̄ káⁿ chia̍h ō͘-á.」) 4. Kā字體改做有支援羅馬字台文ê字體: (Ē-sái試看māi改做「Times New Roman」) 5. Tī「Paragrraph」ê「More Options」內底,有1-ê mĕ-niú ē-sái叫--出-來,kéng「Middle Eastern & South Asian Every-line Composer」: 6. 看māi字kám是pìⁿ正確--ah?: (下底hit-chōa字有改) 7. Nā有1-kóa字體顯示koh有問題,ē-sái試看māi kā轉做 outline ,to̍h是kā文字轉做圖