Skip to main content

羅馬字台文ê字體Án-ná Kéng
直接講重點,chia建議幾ê字體,ē-sái先試看māi:
  • 大部份電腦lóng有--ê
    • Times New Roman(M̄-koh有ê軟體無法度支援chiok好)

我ka-tī平常時是建議ta̍k-ke用「Times New Roman」,因為大部份電腦lóng有,免koh叫人安裝字體。
一般人kan-na文書處理iáu無siáⁿ大問題,傳檔案hō͘其他ê人mā看ē tio̍h。

Nā需要排版,a̍h是beh印刷輸出,請用頂koân建議ê開放字體,顯示ê結果就真正確,tī Adobe設計軟體mā ē-sái用。

Nā需要khah súi ê字體,建議kā JustFont公司買,in有特別針對羅馬字台文設計kap處理,有問題mā ē-sái直接和in反應。(真正m̄是廣告)

M̄-koh ta̍k款系統、軟體不時teh更新,beh用iáu是ka-tī試看māi khah準確。

下底chit篇文章有整理thang試驗字體ê羅馬字台文:
https://siataibun.blogspot.com/2020/01/lomaji-hiansi-e-chhigiampio.html

Nā有其他資訊歡迎建議補充,感謝!

Comments

  1. Experience big league action from best-in-class dining and entertainment, and world-class gaming and hotel accommodations. Remember to play responsibly and make sure to not lose control, as thrilling as the roulette wheel could 카지노사이트 also be}. Don’t fear; we will walk you thru the steps using BitStarz, our top pick, for example. The course of should be the same for all other on-line Bitcoin roulette websites. As you make your first deposit, you've have} two options select from|to choose from}, depending on what kind of|what sort of} currency you want to use. If you want to play Bitcoin roulette at Cafe Casino, you're a bit restricted, with solely 4 options obtainable.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Adobe Illustrator (AI) 正常顯示羅馬字台文ê法度

「Ū chi̍t-chiah o͘-a m̄ káⁿ chia̍h ō͘-á.」 Nā是beh用 Adobe Illustrator (AI) 來做圖寫羅馬字台文ê時,tiāⁿ-tio̍h ē tú tio̍h羅馬字顯示無完整、走精ê問題。 Nā有興趣了解原因,ē-sái來看chit篇文章: https://siataibun.blogspot.com/2020/01/lomaji-taibun-hiansi-e-bunte.html Beh解決真簡單,因為台灣chia一般AI預設ê語言選項是用「East Asian」,無完全支援羅馬字台文,詳細ē-sái看Adobe ê說明文件: https://helpx.adobe.com/illustrator/using/asian-scripts.html Lán beh做ê tāi-chì真簡單,kā語言選項改去有支援羅馬字台文tàu字方式ê「Indic」模式to̍h ē-sái! Ē-kha lán看圖1步1步1步來改: (我是用 AI 2019 英文版,其他版本應該差不多) 1. Kā設定畫面khui--起來,kéng「Type...」: 2. Kā內底ê「Language Options」改做「Show Indic Options」: 3. Phah你beh phah ê羅馬字台文: (Ē-sái試看māi:「Ū chi̍t-chiah o͘-a m̄ káⁿ chia̍h ō͘-á.」) 4. Kā字體改做有支援羅馬字台文ê字體: (Ē-sái試看māi改做「Times New Roman」) 5. Tī「Paragrraph」ê「More Options」內底,有1-ê mĕ-niú ē-sái叫--出-來,kéng「Middle Eastern & South Asian Every-line Composer」: 6. 看māi字kám是pìⁿ正確--ah?: (下底hit-chōa字有改) 7. Nā有1-kóa字體顯示koh有問題,ē-sái試看māi kā轉做 outline ,to̍h是kā文字轉做圖

羅馬字台文顯示ê試驗表

Ē-sái將下底ê文字kho͘去文字檔案,換無kâng ê軟體、字體試看māi,kám有lóng正確顯示: A (Precomposed): a á à â ā ă A Á À Â Ā Ă A (Combined): a à á â ā a̍ ă a̋ A À Á Â Ā A̍ Ă A̋ I (Precomposed): i í ì î ī ĭ I Í Ì Î Ī Ĭ I (Combined): i ì í î ī i̍ ĭ i̋ I Ì Í Î Ī I̍ Ĭ I̋ U (Precomposed): u ú ù û ū ŭ ű U Ú Ù Û Ū Ŭ Ű U (Combined): u ù ú û ū u̍ ŭ ű U Ù Ú Û Ū U̍ Ŭ Ű O (Precomposed): o ó ò ô ō ŏ ő O Ó Ò Ô Ō Ŏ Ő O (Combined): o ò ó ô ō o̍ ŏ ő O Ò Ó Ô Ō O̍ Ŏ Ő O + dot + tone mark: o͘ ò͘ ó͘ ô͘ ō͘ o̍͘ ŏ͘ O͘ Ò͘ Ó͘ Ô͘ Ō͘ O̍͘ Ŏ͘ O + tone mark + dot: o͘ ò͘ ó͘ ô͘ ō͘ o̍͘ ŏ͘ O͘ Ò͘ Ó͘ Ô͘ Ō͘ O̍͘ Ŏ͘ O (Precomposed) + dot: o͘ ó͘ ò͘ ô͘ ō͘ ŏ͘ O͘ Ó͘ Ò͘ Ô͘ Ō͘ Ŏ͘ E (Precomposed): e é è ê ē ĕ E É È Ê Ē Ĕ E (Combined): e è é ê ē e̍ ĕ e̋ E È É Ê Ē E̍ Ĕ E̋ M (Precomposed): m ḿ M Ḿ M (Combined): m m̀ ḿ m̂ m̄ m̍ m̆ m̋ M M̀ Ḿ M̂ M̄ M̍ M̆ M̋ N (Precomposed): n ń ǹ N Ń Ǹ N (Combined): n ǹ ń n̂ n̄ n̍ n̆ n̋ N Ǹ Ń N̂ N̄ N̍ N̆ N̋ Nā無確定結果,chia有提供1份已經kā文字轉圖ê PDF檔案,ē-sái ka-tī比對看māi: